Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen?

 

U kunt een verzoek tot curatele, beschermingsbewind of mentorschap doen bij de kantonrechter. Vaneveld Bewindvoering helpt en ondersteunt u hierbij. De betrokkene zelf of de familie vraagt meestal curatele, beschermingsbewind of mentorschap aan.

 

Curatele, beschermingsbewind of mentorschap aanvragen of wijzigen

 

De volgende personen of instellingen kunnen curatele, bewind of mentorschap aanvragen of wijzigen:

 

 

Er zijn formulieren voor het aanvragen of wijzigen van curatele, beschermingsbewind of mentorschap. Op het formulier staat welke stukken u mee moet sturen. U stuurt het formulier naar de rechtbank in uw regio.

 

Kosten curatele, beschermingsbewind of mentorschap aanvragen

 

U betaalt griffierecht voor de behandeling van uw verzoek om curatele, bewind of mentorschap. De overheid bepaalt de hoogte van het griffierecht. Die hoogte kan jaarlijks op 1 januari worden aangepast. Heeft u een laag inkomen en/of schulden? Dan worden de kosten van het beschermingsbewind betaald door de gemeente. Heeft u een hoog inkomen en geen schulden? Dan moet u een maandelijkse bijdrage betalen voor het beschermingsbewind.

 

 

Bewind en mentorschap tegelijk aanvragen

U kunt beschermingsbewind en mentorschap tegelijk aanvragen. U kunt ook eerst bewind en later mentorschap aanvragen of andersom.

Het is niet mogelijk om naast curatele ook bewind of mentorschap aan te vragen. Wel kunt u verzoeken om de curatele te wijzigen in bewind en/of mentorschap en andersom.

 

Spoedprocedure ondercuratelestelling

Soms willen aanvragers dat er snel maatregelen worden genomen terwijl de aanvraag voor curatele nog in behandeling is. Bijvoorbeeld omdat de betrokkene op het punt staat in gemeenschap van goederen te trouwen, terwijl de kinderen vinden dat de ouder niet wilsbekwaam is. De kantonrechter kan dan iemand benoemen die voorlopig de financiële beslissingen voor de betrokkene neemt. Dit is de provisionele bewindvoerder.

De taak van de provisionele bewindvoerder eindigt als de curator met zijn taak begint, of als de kantonrechter de aanvraag voor ondercuratelestelling afwijst.

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap?

 

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.

 

Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Een onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

 

Bewind voor financiële beslissingen

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden ingesteld. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en bewindregister.

 

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

 

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam

Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Een onder curatelegestelde is handelingsonbekwaam voor zover de wet niet anders bepaalt. Handelingsbekwaam betekent dat de persoon geen toestemming meer nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een voogd voor het verrichten van rechtshandelingen. Bijvoorbeeld bij een huis kopen of huren of een telefoonabonnement afsluiten.

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de taken van een curator, bewindvoerder of mentor?

 

Een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor neemt beslissingen voor de persoon die onder curatele, beschermingsbewind of mentorschap staat.

 

Taken curator

De positie van de curator lijkt veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene. De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken). En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging). Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven.

 

Taken bewindvoerder

De bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen. De bewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Hij ontvangt hierover van de griffie bericht. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank, sector kanton.

 

Taken mentor

De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Dit zijn dus allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen.

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de eisen voor een curator, bewindvoerder en mentor?

 

Bent u meerderjarig en volgens de kantonrechter geschikt? Dan kunt u curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden. Een vereiste is wel dat u zelf niet onder curatele of mentorschap staat. De kantonrechter gaat over deze benoemingen.

 

Voorwaarden benoeming

Om curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te kunnen worden, gelden de volgende voorwaarden:

 

 

 

Voor benoeming tot curator, beschermingsbewindvoerder of mentor komt in de eerste plaats de partner van de betrokkene in aanmerking. Verder komt voor benoeming in aanmerking één van de ouders, kinderen, broers of zusters. Benoemt de kantonrechter een andere persoon, dan geeft de kantonrechter in de beslissing aan waarom dat is gedaan. Ook een rechtspersoon kan worden benoemd.

 

Kwaliteitseisen vaststellen in de wet

Curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren die drie of meer mensen onder hun hoede hebben, moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de manier waarop de organisatie haar personeel werft, schoolt en begeleidt. Ook de bedrijfsvoering wordt gecontroleerd.

 

 

 

 

 

 

Wanneer eindigt de taak van een curator, bewindvoerder of mentor?

 

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap eindigen als de persoon om wie het gaat weer zelf de belangen kan behartigen. In zo’n geval moet de kantonrechter de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling of het mentorschap wél eerst opheffen.

 

Beëindiging taak van de curator, bewindvoerder of mentor

De rechter heft de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling of het mentorschap op als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Bijvoorbeeld als:

 

Verder eindigt de curatele als die door een onderbewindstelling en/of een mentorschap wordt vervangen. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap als die door een ondercuratelestelling wordt vervangen.

 

Andere redenen voor de beëindiging van de taak van een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor:

 

    ontslag van de curator, mentor of beschermingsbewindvoerder;

    overlijden van de curator, mentor of beschermingsbewindvoerder.

 

 

 

 

 

 

 

Krijgt een curator, beschermingsvoorziening of mentor een financiële vergoeding?

 

Een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor kan een financiële vergoeding krijgen. De bedragen hiervoor zijn landelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Betrokkene betaalt vergoeding

De vergoeding komt voor rekening van de betrokkene. Indien de betrokkene deze kosten zelf niet kan dragen, kan deze in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

 

Voor een professionele curator, beschermingsbewindvoerder of mentor staan aparte tarieven in de Regeling beloningen curatoren, beschermingbewindvoerders en mentoren.

De kantonrechter kan wegens uitzonderlijke omstandigheden de beloning van de curator, bewindvoerder of mentor ook op andere wijze vaststellen.

Veelgestelde vragen

Cliënt login Onview

Plan een afspraak in

Adres

Homerusplein 124

1363 SZ  Almere Poort

 

Postbus 22179

1302CD  Almere

Lid van Branchevereniging